برنامه ثریا ، در گفت و گویی صریح و بی پرده به مناظره پیرامون توافق هسته ای و بررسی توازن و توالی انجام تعهدات طرفین در این توافق پرداخت .

دانلود مناظره برنامه ثریا با حضور آقایان  سیروس ناظری و بیژن پیروز

 مناظره برنامه ثریا با حضور آقایان  سیروس ناظری و بیژن پیروز

دانلود مناظره برنامه ثریا با حضور آقایان  سیروس ناظری و بیژن پیروز

Tue 13 ct 2015امروز : 21 

 
download
 

ارسال نظر

آخرین اخبار