ﺳﺒﻚ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري واﻟﺪﻳﻦ در دوران ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻮدﻛﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺮﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺷﺨﺼﻴﺖ آﻧﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ واﻟﺪ ﺑﺎ ﻛﻮدك ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن آﺳﺎﻳﺶ و ﺗﻘﻮﻳﺖ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﻋﺘﻤﺎد، اﻃﻤﻴﻨﺎن، اﻣﻨﻴﺖ و اﺳﺘــﻘﻼل، زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز رﺷﺪ و ﺑﻠﻮغ ﺟﺴﻤﻲ، رواﻧﻲ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺳﻨﻴﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻲ ﮔﺮدد.

ﺳﺒﻜﻬﺎي ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري واﻟﺪﻳﻦ

ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﺳﺒﻚ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري واﻟﺪﻳﻦ در دوران ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻮدﻛﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺮﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺷﺨﺼﻴﺖ آﻧﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ واﻟﺪ ﺑﺎ ﻛﻮدك ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن آﺳﺎﻳﺶ و ﺗﻘﻮﻳﺖ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﻋﺘﻤﺎد، اﻃﻤﻴﻨﺎن، اﻣﻨﻴﺖ و اﺳﺘــﻘﻼل، زﻣﻴﻨﻪ
ﺳﺎز رﺷﺪ و ﺑﻠﻮغ  ﺟﺴﻤﻲ، رواﻧﻲ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺳﻨﻴﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻲ ﮔﺮدد.   

ﻫﺪف: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺒﻜﻬﺎي ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري  واﻟﺪﻳﻦ ﺷﻬﺮ رﺷﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.   

روش ﻛﺎر: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ درآن 150 ﻧﻮﺟﻮان 14-16 ﺳﺎﻟﻪ(ﺳﻦ اواﺳﻂ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ)ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺧﻮﺷﻪ اي از دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻬﺮ رﺷﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و در ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ دو ﺑﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت دﻣــﻮﮔﺮاﻓـﻴﻚ ﻧﻮﺟﻮان و ﺧﺎﻧﻮاده و اﺑﺰاري ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ارﺗﺒﺎط ﭘﺪر و ﻣﺎدر را ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ داد.PBI) Parental Bonding Instrument) ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم اﻓﺰارآﻣﺎري SPSS 15 ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.   

ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري

ﻧﺘﺎﻳﭻ: ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺰان ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ در ﭘﺪران ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ(15/39±3/68)  و (16/63±4/22)  و اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﻣﺎدران ترﺗﻴﺐ (13/45±4/22)  و (14/40±4/81)  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺪران و ﻣﺎدران ﺑﺮ اﺳﺎس درﺟﻪ ﺑﻨﺪي در اﺑﺰار دردﺳﺘﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﻛﻢ و ﺣﻤﺎﻳﺖ زﻳﺎد(ﻛﻢ ﻣﺤﺒﺖ) ﻗﺮارﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.   

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي: ﭘﺪران و ﻣﺎدران ﺷﻬﺮ رﺷﺖ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻮدﻛﺎن ﺳﺮد ﺑﻮده وآﻧﺎن را ﻃﺮد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ازﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺘﻘﻼل و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آﻧﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.  اﻳﻦ اﻣﺮ ً ﻗﻮﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ از ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺻـﺤـﻴﺢ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان در ﻣﺮاﺣﻞ  ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ و ﻋﻮاﻗﺐ ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﻲ آﻳﻨﺪه ﺟﻮاﻧﺎن   ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻟﺰوم آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس   ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪﺑﺮاي واﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪان را ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.   

ارسال نظر

آخرین اخبار