انتساب عناوین جعلی نظیر دکتر و…. به افراد نشاندار در ستاد مدیریت گاز گلستان، نوعی بدبینی در میان کارکنان و خود برتر بینی در میان برخی مدیران پدید آورده است

شرکت گاز گلستان به کجا می‌رود؟

به گزارش گلستان 24 به نقل از ساجد نیوز فارغ از حاشیه هایی که در چند ماه اخیر در شرکت گاز گلستان خودنمایی کرده و ظاهراً کسی را یارای مدیریت بر آن نبوده و در پاسخ متولیان تنها فرافکنی و فرار رو به جلو و یا به تعبیر عام، توجیه آبکی بیان شده است این نهاد خدمات رسان در این روزها نیز همچنان بر همان مدار گذشته در حرکت است.

از آنجا که بر اساس قانون، مدیران ادارات شهرستانی به دلیل حساسیت کار باید در مناطق تحت فرمان و ماموریت خود سکونت داشته باشند اما رئیس شرکت گاز یکی از شهرستانهای غرب استان در بهشهر ساکن بوده و رئیس شرکت گاز یکی از شهرستانهای شرق استان در گرگان ساکن بوده و یکی از مسئولین ستادی در گنبدکاووس ساکن است که این امر علاوه بر ایجاد خلل برای انجام وظایف ذاتی در زمان حوادث غیر مترقبه در ساعات غیر اداری، سبب تحمیل هزینه های مالی برای تردد افراد منظور بر کیسه بیت المال شده است.

از سوی دیگر انتساب عناوین جعلی نظیر دکتر و…. به افراد نشاندار در ستاد مدیریت گاز گلستان، نوعی بدبینی در میان کارکنان و خود برتر بینی در میان برخی مدیران پدید آورده است که در صورت تداوم این روند ترکش های آن به اخلال در روند خدمات رسانی خواهد انجامید.

شایسته است دلسوزان بزرگترین افتخار خود را خدمتگزاری به مردم دانسته و با نظارت و ساماندهی مدیران شهرستانی، از اتلاف منابع مالی جلوگیری نمایند.

فارغ از حاشیه هایی که در چند ماه اخیر در شرکت گاز گلستان خودنمایی کرده و ظاهراً کسی را یارای مدیریت بر آن نبوده و در پاسخ متولیان تنها فرافکنی و فرار رو به جلو و یا به تعبیر عام، توجیه آبکی بیان شده است این نهاد خدمات رسان در این روزها نیز همچنان بر همان مدار گذشته در حرکت است.

از آنجا که بر اساس قانون، مدیران ادارات شهرستانی به دلیل حساسیت کار باید در مناطق تحت فرمان و ماموریت خود سکونت داشته باشند اما رئیس شرکت گاز یکی از شهرستانهای غرب استان در بهشهر ساکن بوده و رئیس شرکت گاز یکی از شهرستانهای شرق استان در گرگان ساکن بوده و یکی از مسئولین ستادی در گنبدکاووس ساکن است که این امر علاوه بر ایجاد خلل برای انجام وظایف ذاتی در زمان حوادث غیر مترقبه در ساعات غیر اداری، سبب تحمیل هزینه های مالی برای تردد افراد منظور بر کیسه بیت المال شده است.

از سوی دیگر انتساب عناوین جعلی نظیر دکتر و…. به افراد نشاندار در ستاد مدیریت گاز گلستان، نوعی بدبینی در میان کارکنان و خود برتر بینی در میان برخی مدیران پدید آورده است که در صورت تداوم این روند ترکش های آن به اخلال در روند خدمات رسانی خواهد انجامید.

شایسته است دلسوزان بزرگترین افتخار خود را خدمتگزاری به مردم دانسته و با نظارت و ساماندهی مدیران شهرستانی، از اتلاف منابع مالی جلوگیری نمایند.

فارغ از حاشیه هایی که در چند ماه اخیر در شرکت گاز گلستان خودنمایی کرده و ظاهراً کسی را یارای مدیریت بر آن نبوده و در پاسخ متولیان تنها فرافکنی و فرار رو به جلو و یا به تعبیر عام، توجیه آبکی بیان شده است این نهاد خدمات رسان در این روزها نیز همچنان بر همان مدار گذشته در حرکت است.

از آنجا که بر اساس قانون، مدیران ادارات شهرستانی به دلیل حساسیت کار باید در مناطق تحت فرمان و ماموریت خود سکونت داشته باشند اما رئیس شرکت گاز یکی از شهرستانهای غرب استان در بهشهر ساکن بوده و رئیس شرکت گاز یکی از شهرستانهای شرق استان در گرگان ساکن بوده و یکی از مسئولین ستادی در گنبدکاووس ساکن است که این امر علاوه بر ایجاد خلل برای انجام وظایف ذاتی در زمان حوادث غیر مترقبه در ساعات غیر اداری، سبب تحمیل هزینه های مالی برای تردد افراد منظور بر کیسه بیت المال شده است.

از سوی دیگر انتساب عناوین جعلی نظیر دکتر و…. به افراد نشاندار در ستاد مدیریت گاز گلستان، نوعی بدبینی در میان کارکنان و خود برتر بینی در میان برخی مدیران پدید آورده است که در صورت تداوم این روند ترکش های آن به اخلال در روند خدمات رسانی خواهد انجامید.

شایسته است دلسوزان بزرگترین افتخار خود را خدمتگزاری به مردم دانسته و با نظارت و ساماندهی مدیران شهرستانی، از اتلاف منابع مالی جلوگیری نمایند.

ارسال نظر

آخرین اخبار