در گذشته در یک روز و از یک مرکز دو بار بازدید و دو صورتجلسه متفاوت تنظیم کردند که در یک صورتجلسه حدود 2500تن کسری گندم منظور شده و متاسفانه در همان روز و در همان مکان و پس از چند لحظه صورتجلسه دیگری تنظیم که هیچ اشاره ایی به کسری ها نشده است؟؟؟

تا کی باید از عملکرد اداره کل غله گلستان, خون دل خورد؟

 به گزارش گلستان24، "باتوجه به شروع عملیات انبارگردانی پایان سال در انبارها و سیلوهای غله استان بنظر میرسد که متاسفانه مدیریت غله استان گلستان جهت جلوگیری از نشان دادن کسری ها همچون گذشته برنامه ریزی خاص داشته که بر مسئولین نظارتی تکلیف شرعی و قانونی است که جهت حفظ بیت المال دقت و حساسیت بیشتر کل مجموعه عملیات انبارگردانی را رصد نمایند

گفتنی است که در گذشته در یک روز از یک مرکز دو بار بازدید و دو  صورتجلسه متفاوت تنظیم کردند که در یک صورتجلسه حدود 2500تن کسری گندم منظور شده و متاسفانه در همان روز و در همان مکان و پس از چند لحظه صورتجلسه دیگری تنظیم که هیچ اشاره ایی به کسری ها نشده است

چرا؟ آیا .....؟؟

 

منبع: عدالت خواهان گلستان

ارسال نظر

آخرین اخبار