تا کنون هفتاد و پنج مورد آتش سوزی با وسعت و حجم متفاوت در فضاهای جنگلی استان غیر از هشت آتش سوزی در پارک ملی گلستان

بیشت از هشتاد مورد آتش سوزی در جنگل های استان گلستان

تا کنون هفتاد و پنج مورد آتش سوزی با وسعت و حجم متفاوت در فضاهای جنگلی استان غیر از هشت آتش سوزی در پارک ملی گلستان رخ داده است

قزلسفلو مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان گلستان گفت : بر اساس آماری که از ابتدای سال تا تقریبا اواخر مرداد در استان گلستان جمع بندی شده تقریبا هفتاد و پنج مورد حریق کوچک و بزرگ در سطح عرصه های جنگلی در محدوده وظیفه مندی اداه کل منبایع طبیعی اتفاق افتاده که کل سطحی که در اثر این هفتاد و پنج مورد حریق مورد خسارت واقع شدند و طعمه حریق شدند حدود سی هکتار برآورد شده است.

635163530323690945

ارسال نظر

آخرین اخبار