خاطرات جنگ

امنیت چیست ؟!!! امنیت یعنی صدای ضد‌ هوایی تو تهران ‌واست عجیب غریب باشه.

امنیت چیست ؟؟!!

 

امنیت (1)

امنیت چیست ؟؟!!

امنیت یعنی صدای ضد‌ هوایی تو تهران ‌واست عجیب غریب باشه.

 

امنیت (2)

خاطرات جنگ

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار