یادداشتی به قلم حسین پائین محلی؛

شهید نه تنها احیاگر هویت تاریخی است بلکه مارااز تحدیدهای تاریخی به عصر فراتاریخی میبرد واین یعنی ورای هرچیز.

ما ٬عبور از مفهوم تاریخی به فراتاریخی معنی شهید/شهید احیاگر هویت تاریخی ماست

به گزارش گلستان24، حسین پائین محلی کارشناس فلسفه و فعال فرهنگی و اجتماعی در یادداشتی با عنوان " ما ٬عبور ازسوبژکتیویتیسم  (مفهوم)تاریخی به فراتاریخیت(معنی) شهید" نوشت:

دراین چند روزی سرعت اتفاقات وتعداد وقایع به حدی است که انسان در مواجه با پدیده ها چاره ای جز گزینش ندارد و این از خاصیت جهان جدید است که عالم به سوژه وابژه تنزل داده شده درحالیکه حقیقت ریشه در امر قدسی دارد  و رای  ذهنیت و عینیت مدرن است و دعوای ما شاید با برخی درست از همینجا شروع شود! واقعیت یاحقیقت!؟

حقیقت بارهستی شناختی وارزشی دارد درحالیکه واقعیت تنزل عالم به امرحسی هست.برای حل این مسئله باید درباب ماهیت انسان٬تاریخ وبنای تاریخی تامل نمود ونسبت این مقولات را بررسی کرد وازسویی به تبارشناسی این مفاهیم در عصرجدید پرداخت.

تاریخ راسرگذشت گذشتگان دانسته اند به عبارتی هویت یک قوم یاجامعه.انسان راهم موجودی تاریخی دانسته اند.به عبارتی انسان تاریخ می سازد وتاریخ هم او را می سازد.

انسان به تعبیرشهید آوینی هم محاط درتاریخ میتواند باشد وهم محیط دران.باید اینگونه گفت که تاریخ دریک نسبت باانسان یک کلیت دارد که انسان باید به حتمیت های آن متذکرباشد ودریک نسبت اعتباری است چراکه انسان آن را میسازد.

بنای تاریخی نیز چنین است.ازسویی هویت تاریخی مارامیسازد وازسویی می تواند اعتباری باشد.شاید این جمله معروف راشنیده باشید که تاریخ هرقوم عصرآن قوم است.

تاریخ ما الان کدام عصراست؟پیداست که انقلاب اسلامی هویت بخش تاریخیت ماست که پیشتر غربزدگی وجه حاکم جامعه مابود وانقلاب اسلامی مارابه قله خودآگاهی تاریخی رساند.

اینجا ذکریک نکته مهم است و ان این است که انسان درعالم لاهوت تاریخ نداشت لذاهویت حقیقی انسان مشترک است وان فطرت است وتاریخیت مختص این عالم است که باهبوط بشر شکل گرفته.

انسان کامل وانسانی که به حقیقت عالم راه پیدامیکند کسی است که از مفهوم تاریخی-اعتبار تاریخی-عبور میکند وبه معنی فراتاریخی دست پیدامیکند.چنین انسانهایی یا پیامبران وامامان هستند ویاانسان کامل ویاشهید.

دراینجا بحثمان برسر شهید هست.شهید نه تنها تاریخ ساز هست بلکه از پله تاریخیگری نیز بالامی رود و ما را به عالم والاتری رهنمون می سازد.او عالم سازاست.

شهید کسی است که افقی فراتاریخی را در درون تاریخ برای قوم خود می گشاید و ما درسایه شهید شاهد انفتاح ساحت قدس و مقدس واقدس وملکوت هستیم.ازاین باب بود که شهید آوینی میگفت:شهدا شاهد بر ملکوت اند وامام(ره)میفرمود شهید نگاه میکند بروجه ا....ویا شهداشمع محفل بشریتند.

بنای تاریخی اگرچه بیانگر هویت تاریخی ما ممکن است باشد اما ازآنجایی که به تعبیر حکمای انسی صدر تاریخ ماذیل تاریخ غرب قرارگرفته بود وبا انقلاب اسلامی نوعی گشودگی برای ما و تاریخ بشر رقم خورد انقلاب اسلامی هم احیاگرتاریخیت ماست و هم عهد جدیدی را برای ما به ودیعه آورده که از مفهوم تاریخی و سوبژکتیویتیسم تاریخی ما را عبور می دهد و به معنای تاریخی میبرد وآن عبوراز تاریخ بی تاریخی بشر به فراتاریخی است که بزرگان عرفان از آن به بیعت ازلی یاد میکنند.

این نحواز گشودگی تاریخی تنها توسط شهید روی میدهد.لذا شهید نه تنها احیاگر هویت تاریخی است بلکه مارااز تحدیدهای تاریخی به عصر فراتاریخی میبرد واین یعنی ورای هرچیز.

بنای تاریخی مفهومی است تاریخی وپدیداری است تاریخی درحالیکه شهید معنای است فراتاریخی لذا شهید معنی دهنده تاریخ است وازهمین روی برخی بزرگان گفته اند شهید قلب تپنده تاریخ است.این نوشتار را باجمله ای ازشهید آوینی به پایان میبریم:ای شهید !ای آنکه برکرانه ازلی وابدی وجود برنشسته ای!دستی برار و ما بلانشینان این عادات سخیف را از منجلاب بیرون کش!!!

انتهای پیام/

ارسال نظر

آخرین اخبار