هیرکان و ورکان، توله پلنگ هایی که کارشناسان محیط زیست استان گلستان مدتی است نگهداری و پرورش آن ها را بر عهده دارند.

هیرکان و ورکان دو توله پلنگ گلستانی

یک ماه پیش بود که مردی ناشناس دو توله پلنگ را پشت در محیط زیست قرار داد و تلفنی گفت که من دو توله پلنگ را پشت در گذاشتم که تحویل بگیرید. آنها فعلا در یک خانه کوچیک مهمان محیط زیست گلستان هستند.

L00905648999

 شناسنامه هیرکان و ورکان شناسنامه صادر شد اما سرنوشت آنها چطور رقم می خورد؟

به گفته مهاجر مدیر کل محافظت از محیط زیست استان: هنوز سرنوشتی از والدین این توله پلنگ ها در دست نیست.

شکیبا معاون مدیر کل محافظت از محیط زیست استان گفت: یک پلنگ هجده تا بیست ماه باید با مادر خود زندگی کند و جسته و گریخته این شکار و تجربه را به دست بیاورد. به سختی توانستیم چند روز اول آنها را به تغذیه مجاب کنیم. آسیب های جدی در زمان گرفتن شان به آنها وارد شده است. نگران لنگیدن پای پلنگ بزرگتر هستیم.

مشاهده رفتار توله پلنگ ها نیاز به امکانات بیشتری دارد. قرار است در این محل دوربینی نصب شود تا حرکات آنها را در شب هم به خوبی ببینی. آنها روز حرکت نیستند.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار