رانندگانی که می خواهند جریمه نشوند ونمره منفی نگیرند از این پس به تابلو های گردش به راست ممنوع، بیشتر توجه کنند

توجه بیشتر به تابلو گردش به راست

sign061

سرهنگ مهری فرمانده راهنمایی و رانندگی استان در این باره خبر داد و گفت: تکلیف رانندگانی که در تقاطع ها با چراغ قرمز مواجه می شوند این است که قبل از خط عابر پیاده توقف کنند و در جایی هم که خطی وجود ندارد؛ پنج متر مانده به  تراس چراغ راهنما باید توقف کنند. به موجب ماده صد و دو قانون راهنمایی و رانندگی در دو صورت رانندگان مجاز هستند به صورت گردش به راست از چراغ قرمز عبور کنند. اگر تابلوی گردش به راست وجود نداشته باشد هیچ راننده ای حق  عبور به سمت راست را ندارد. در غیر این صورت به عنوان تخلف عبور از چراغ قرمز تلقی شده و جریمه آن در مرکز استان صد هزار تومان به همراه  پنج نمره منفی برای خودرو های شخصی و ده نمره منفی برای خودرو های عمومی لحاظ می شود.

ارسال نظر

آخرین اخبار