درتاریخ بشری نامه نگاری سنت دیرینه ای داشته اما نامه هایی بوده که درنوع خودبیانگر تحول تاریخی ودگرگونی درسطح جهانی داشته.ازاین نامه ها چه در سنت انبیای الهی چه امامان وچه اولیای الهی ورهبران جهان اسلام وفقهای بزرگ شیعه به پادشاهان ورهبران ملتهای دیگر راشاهد بودیم

به مناسبت دومین سالگرد نامه رهبرجهان اسلام به جوانان غربی

به گزارش گلستان 24 ؛ درتاریخ بشری نامه نگاری سنت دیرینه ای داشته چه از نامه های عاشقانه،نامه های دوستان یااعضای خانواده ویانامه های هنرمندان وشاعران.اما نامه هایی بوده که درنوع خودبیانگر تحول تاریخی ودگرگونی درسطح جهانی داشته.ازاین نامه ها چه در سنت انبیای الهی چه امامان وچه اولیای الهی ورهبران جهان اسلام وفقهای بزرگ شیعه به پادشاهان ورهبران ملتهای دیگر راشاهد بودیم

نامه حضرت سلیمان به ملکه صبا، بلقیس،نامه پیامبر رحمت و خاتم به نجاشی پادشاه،همچنین نامه پیامبرمکرم به پادشاه ایران خسرو پرویز

همچنین نامه های امام علی(ع)و نامه امام حسین(ع)به برادرشان محمد حنفیه از این نامه هاهستند.درعصر جدید چندین نامه توسط رهبران دینی وسیاسی نوشته شد.نامه ایت ا..بروجردی ومرعشی به شیخ الازهر مصر ونامه تاریخی امام خمینی (ره)به رهبر شوروی گورباچف دراین زمره اند.

پس میبینیم که سطح وموضوع نامه هامتفاوت است.ازسطح داخلی  تا جهان اسلام تا بیرون از ان راشامل میشود.امااینکه رهبری جهان اسلام دونامه دردوسال به جوانان اروپایی نوشتند که رسانه های غربی راشوکه کرد ورسانه های صهیونیستی بعد از بهت درصدد به حاشیه کشاندن ان بودند خود حکایتی است قابل توجه

این روزها دومین سالگرداین نامه تاریخی است که درحرکتی اتش به اختیار به زبانهای گوناگون ترجمه شده که مورد توجه قرار گرفته است.

این نامه صرف نظراز فرم،ساختار وبرهه زمانی نتیجه بزرگی داشته است.به عبارتی گلی بود که یک پیروزی تاریخی رابه همراه داشته است..

همانطورکه درسطورقبل به ان اشارت رفت نامه های تاریخی پیامبران،امامان واولیای الهی ورهبران سیاسی اسلام درمقطع های رخ میداد که بیانگر عصری دوباره بود.تاریخی جدید که درخود ابستن حوادثی بزرگ بود.این نامه نیز خطاب به جوانانی نوشته شده که فطرتی پاک دارند وباعقلی سلیم در رخدادهای جهان درصدد شناخت دقیق از حوادث وتحلیل معقول شرایط اند لذاباید در مراجعه به اسلام  نهایت ظرافت ودقت راداشته باشند.

غرب ازرنسانس به بعد مدرنیته را تجربه کرد.ازرفرمیسم کالوین وپروتستانیزم لوتر تا انقلاب صنعتی،از صدهاجنگ در امریکا تااتحاد امریکای شمالی وجنوبی تا جنگ اول ودوم جهانی وحتی جنگ سرد.امروز غرب باتجربه تاریخی پانصد ساله دورانی راطی کرده واماده پوست انداختن است.وشرق با ماهیت اشراق گونه نیز درگیرباغربزدگی.لذا این نامه همین از ماچهره رحمانی وعقلانی نشان میدهد هم زمینه برای گفتگو بین غرب وشرق به خصوص نسل جوان غرب بااسلام حقیقی(تاکید میشود)

اسلام حقیقی.هم دلهای اماده وفطرتهای پاک به سوی جهان اینده که حکومت فرزانگان است سوق پیدامیکند.

این نامه چنانکه اشاره شد باید حکایتگر تحولات اینده جهان وجهان اینده قلمداد کرد.اینده ای که نه دوراست ونه دیر.امام درنامه خود به گورباچف فرمود که به زودی مارکسیسم استخوانهایش خواهد شکست وهمگان خواند دید که چگونه به تاریخ خواهد پیوست وگورباچف راازاینکه دربرابرباغ سبز غرب فریفته شود نهی فرمود،غربی که بیشتراز مارکسییم دوام می اورد اماچون مصداق شیطان است نابود میشود.گویا تحقق ارمان مستضعفین وسقوط سرمایه داری غربی وعده الهی است که خداوند تماشاگریش را نصیب این نسل وجامعه جهانی خواهد کرد وقتیکه رهبرجهان اسلام میفرماید این نسل شاهد ازادسازی قدس خواهند بود وبه تبع ان سقوط حکومتهای طاغوتی که از ان حمایت میکردند.امروز میبینبم که تمامی توطیه دشمنان درغرب اسیا درطرفه العینی برملاوخنثی میشود.بعدازداعش از طرح کردستان درعراق تا سعدحریری درلبنان،واینک پیروزی انصارا...دریمن وضعف رژیم اشغالگر قدس در تصمیم جدید مبنی بر پایتختی قدس شریف.گویی معادلات منتطقه ای وجهانی درراستای مشیت الهی وسیاستهای اخرالزمانی جمهوری اسلامی است.پس برما واجب است که با شناخت دقیق ودرست ازوضعیت کنونی عالم در حوزه ای که میتوانیم قدم برداریم تا بت های طاغوت جهانی درهم شکند وباردیگر پرچم اسلام به اهتزازدراید وشاهد امت جهانی حق باشیم.به امید ان روز.

 

انتهای پیام/

منبع : گلستان 24

ارسال نظر

آخرین اخبار