ارسال نظر

  • فانی
    0

    سعدی علیه الرحمه چنين فرموده‌اند. خر عیسی گرش به مکه برند. چون بیایید هنوز خرباشد.

آخرین اخبار