آقای لطف اله بنی عقیل در تاریخ 17/7/1328 از طرف فرماندار گرگان به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب شد و هفت ماه بعد آقای میرکاظمی بعنوان اولین شهردار کردکوی منصوب شد و کردمحله تغییر نام داد روز هفدهم مهر بعنوان روز کردکوی نامگذاری شد.

کردکوی چگونه شهر شد؟+تصاویر قدیمی از کردکوی

به گزارش گلستان 24، بعضی از جامعه‌شناسان شهر مانند رایزمن اظهار می‌دارند که علت پدید آمدن شهر را نمی‌دانند و بعضی دیگر معتقدند که پیدایش شهر بخشی از تکامل اجتماعی بوده است که پس از اینکه انسان از مرحله اقتصاد معیشتی عبور می‌کند و کنترل محیط را بیشتر در اختیار می‌گیرد برای ساختن شهر آمادگی پیدا می‌کند؛ یعنی توانایی ساختن محیط اجتماعی پیچیده‌‌تری را به‌دست می‌آورد. در هر صورت برای پیدایش انسان باید از مرحله ابتدایی تنازع بقاء عبور کند وابستگی به طبیعت به طور نسبی کمتر شده، وابستگی اجتماعی او بیشتر می‌شود.

چند تعریف از شهر:

شهر مرکزى از اجتماع نفوس که در نقطه‌اى گرد آمده و تراکم و انبوهى جمعیت در آن از حد معینى پائین‌تر نباشد…

شهر جائى است که در آن نوع مسکن، رفتار، درآمد، سیماى شهرى و پوشاک مردم آن با روستا متفاوت باشد…

به‌نظر جغرافى‌دانان، شهر منظره‌اى مصنوعى از خیابان‌ها، ساختمان‌ها، دستگاه‌ها و بناهائى است که زندگى شهرى را امکان‌پذیر مى‌سازد…

2mq54pd

و کردکوی چگونه شهر شد؟

تقاضای مردم کردکوی جهت شهر شدن:

با توجه به رشد جمعیت در سال 1325 اهالی کردمحله بر اساس (سند پیوستی) در خواست شهر داری برای کردمحله نمودند ولی ظاهرا از طرف دولت وقت ترتیب اثر داده نشده بود. تا اینکه در مورخه 7/11/1326 از کردکوی طی تلگرافی به شماره قبض 189 با شماره 7 و تعداد 187 کلمه به اقای حکیمی نخست وزیر وقت نامه ای تلگراف می زنند و تقاضای شهر داری در بخش کردکوی می نمایند که اصل سندبه شرح ذیل است: مقام معظم اقای حکیمی نخست وزیر محبوب دامت شوکته ریاست محترم مجلس شورای ملی اقایان دکتر فلسفی ،دکتر تقی زاده و دکتر متین دفتری نماینده گان محترم شورای ملی جناب اقای نجم وزیر داریی محترما معروض میداریم.

IMG_0006

مدت یک سال و نیم است برای تاسیس شهرداری شهر کردکوی به مقامات مربوطه مراجه و متاسفانه کوچک ترین توجهی به عرایض مانشده در نتیجه ساکنین این محل که بالغ بر هشت هزار نفر می باشد در ظلمت و تاریکی غوطه ور و خیابان ها کوچک و مملو از کثافات و زباله بوده که هر بیننده متاثر می سازد.

بدین لحاظ استدعا داریم، مقرر فرمائید دستورات اکید برای تاسیس شهرداری صادر و کلیه عوارض شهرداری که از اول سال تاکنون به وسیله دارائی گرگان از ساکنین این بخش دریافت داشته اند به کردکوی انتقال تا تحت توجهات شاهنشاه و آن جناب مردم این سامان از فوائد روشنایی و نظافت شهرداری بر خوردار گردند.

از طرف هشت هزار نفر ساکنین کردکوی

حاجی داود عقیلی – موسی شیرازی – محمد خان برادران – کریم معلم – افضلی هاشمی – لطف الله بنی عقیل – شمس الدین میر کاظمی – محمد شریفی.

IMG_0004

این سند به شماره 6394 در مورخه 10/11/1326 در دفتر نمایندگی مجلس شورای ملی به ثبت رسید و در تاریخ 9/11/1326 از طرف رئیس مجلس دستور خورد.

البته تا انتخاب شهردار و راه اندازی شهرداری در کردکوی دو سال طول کشید و آقای لطف اله بنی عقیل در تاریخ 17/7/1328 از طرف فرماندار گرگان به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب شد و هفت ماه بعد آقای میرکاظمی بعنوان اولین شهردار کردکوی منصوب شد و کردمحله تغییر نام داد روز هفدهم مهر بعنوان روز کردکوی نامگذاری شد.

انتهای پیام/رادکانا

ارسال نظر

آخرین اخبار