در شب پیروزی انقلاب اسلامی و به همت نیروی انتظامی شهرستان کلاله، تپه نورالشهدای این شهرستان نورافشانی شد.

گزارش تصویری از نورافشانی شهر کلاله در شب پیروزی انقلاب اسلامی
به گزارش گلستان 24، در شب پیروزی انقلاب اسلامی و به همت نیروی انتظامی شهرستان کلاله، تپه نورالشهدای این شهرستان نورافشانی شد.

 

 

گزارش تصویری از نورافشانی شهر کلاله در شب پیروزی انقلاب اسلامی

گزارش تصویری از نورافشانی شهر کلاله در شب پیروزی انقلاب اسلامی

گزارش تصویری از نورافشانی شهر کلاله در شب پیروزی انقلاب اسلامی

گزارش تصویری از نورافشانی شهر کلاله در شب پیروزی انقلاب اسلامی

گزارش تصویری از نورافشانی شهر کلاله در شب پیروزی انقلاب اسلامی

گزارش تصویری از نورافشانی شهر کلاله در شب پیروزی انقلاب اسلامی

گزارش تصویری از نورافشانی شهر کلاله در شب پیروزی انقلاب اسلامی

گزارش تصویری از نورافشانی شهر کلاله در شب پیروزی انقلاب اسلامی

گزارش تصویری از نورافشانی شهر کلاله در شب پیروزی انقلاب اسلامی

گزارش تصویری از نورافشانی شهر کلاله در شب پیروزی انقلاب اسلامی

گزارش تصویری از نورافشانی شهر کلاله در شب پیروزی انقلاب اسلامی

گزارش تصویری از نورافشانی شهر کلاله در شب پیروزی انقلاب اسلامی

گزارش تصویری از نورافشانی شهر کلاله در شب پیروزی انقلاب اسلامی

گزارش تصویری از نورافشانی شهر کلاله در شب پیروزی انقلاب اسلامی

گزارش تصویری از نورافشانی شهر کلاله در شب پیروزی انقلاب اسلامی

گزارش تصویری از نورافشانی شهر کلاله در شب پیروزی انقلاب اسلامی

گزارش تصویری از نورافشانی شهر کلاله در شب پیروزی انقلاب اسلامی

گزارش تصویری از نورافشانی شهر کلاله در شب پیروزی انقلاب اسلامی

گزارش تصویری از نورافشانی شهر کلاله در شب پیروزی انقلاب اسلامی

ارسال نظر

آخرین اخبار