تالاب گل‌فشان «قارنیارق» در استان گلستان، ۱۸ کیلومتری شمال غرب شهرستان آقلا و در شرق روستای سقرتپه قرار دارد. علت نام گذاری آن به قارنیارق به این علت است که در زبان ترکمنی قارن به معنی شکم و یارق به معنی پاره است و به شکم پاره و یا جایی که شکم زمین شکافته و پاره گشته معروف است. گل فشان قارنیارق به شکل یک برجستگی حلقوی (مخروط گل فشان) به قطر بیرونی حداکثر۷۰۰ متر است و یک فروافتادگی در داخل این حلقه به عمق تقریبی۱۰-۱۵ متر وجود دارد که دریاچه گل فشان را در گذشته تشکیل می‌داده است.

گزاری تصویری/ تالاب گل‌فشان «قارنیارق» در استان گلستان

تالاب گل‌فشان «قارنیارق» در استان گلستان

تالاب گل‌فشان «قارنیارق» در استان گلستان1

تالاب گل‌فشان «قارنیارق» در استان گلستان2

تالاب گل‌فشان «قارنیارق» در استان گلستان3

تالاب گل‌فشان «قارنیارق» در استان گلستان4

تالاب گل‌فشان «قارنیارق» در استان گلستان5

تالاب گل‌فشان «قارنیارق» در استان گلستان6

تالاب گل‌فشان «قارنیارق» در استان گلستان7

تالاب گل‌فشان «قارنیارق» در استان گلستان8

تالاب گل‌فشان «قارنیارق» در استان گلستان9

تالاب گل‌فشان «قارنیارق» در استان گلستان10

ارسال نظر

آخرین اخبار