توسط گروه تعزیه خوانی سرخنکلا اجرا شد؛

آئین تعزیه توسط گروه تعزیه خوانی سرخنکلا در دانشگاه پردیس منابع طبیعی گلستان به اجرا در آمد.

تعزیه خوانی در دانشگاه پردیس منابع طبیعی گلستان +‌ تصاویر

تعزیه خوانی در دانشگاه پردیس منابع طبیعی گلستان

تعزیه خوانی در دانشگاه پردیس منابع طبیعی گلستان1

تعزیه خوانی در دانشگاه پردیس منابع طبیعی گلستان2]

تعزیه خوانی در دانشگاه پردیس منابع طبیعی گلستان3

تعزیه خوانی در دانشگاه پردیس منابع طبیعی گلستان4

تعزیه خوانی در دانشگاه پردیس منابع طبیعی گلستان5

تعزیه خوانی در دانشگاه پردیس منابع طبیعی گلستان6

تعزیه خوانی در دانشگاه پردیس منابع طبیعی گلستان7

تعزیه خوانی در دانشگاه پردیس منابع طبیعی گلستان8

تعزیه خوانی در دانشگاه پردیس منابع طبیعی گلستان9

تعزیه خوانی در دانشگاه پردیس منابع طبیعی گلستان10

تعزیه خوانی در دانشگاه پردیس منابع طبیعی گلستان11

تعزیه خوانی در دانشگاه پردیس منابع طبیعی گلستان12

تعزیه خوانی در دانشگاه پردیس منابع طبیعی گلستان13

تعزیه خوانی در دانشگاه پردیس منابع طبیعی گلستان14

تعزیه خوانی در دانشگاه پردیس منابع طبیعی گلستان15

ارسال نظر

آخرین اخبار