اختصاصی 12 فروردین؛

گفت و گو با جهان سلطان رایجی پیرترین زن گرگانی در خصوص اینکه جمهوری اسلامی بهتر است یا زمان شاه : شاه بوره قبرستان !!

نظر پیرزن گرگانی در جواب سوال اینکه جمهوری اسلامی بهتر است یا زمان شاه؟

ارسال نظر

آخرین اخبار