معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول از حمایت پایان‌نامه دانشجویی این واحد دانشگاهی از سوی بیمارستان شهید صیاد شیرازی گرگان خبر داد.

حمایت بیمارستان شهید صیاد شیرازی گرگان از پایان‌نامه دانشجوی واحد علی‌آباد کتول

به گزارش گلستان24؛دکتر روح الله سمیعی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا در راستای توسعه فعالیت های پژوهشی و افزایش همکاری دانشگاه با بخش صنعت و رفع مشکلات و نیازهای فعلی مراکز بهداشتی و درمانی از تائید و حمایت پایان‌نامه دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد از سوی مرکز آموزشی و درمانی شهید صیاد شیرازی، بخش توسعه تحقیقات بالینی خبر داد.

وی گفت: پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع «رابطه هوش هیجانی و عملکرد کارکنان با توجه به نقش میانجی رضایت شغلی و اعتماد در بیمارستان» از سوی علیرضا مراغه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتی و به راهنمایی دکتر‌محمودرضا مستقیمی از سوی بخش توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی و درمانی شهید صیاد شیرازی تائید و مورد حمایت مالی قرار گرفت.

سمیعی ادامه داد: «این پژوهش با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی و عملکرد کارکنان با توجه به نقش میانجی رضایت شغلی و اعتماد در بیمارستان شهید صیاد شیرازی شهر گرگان انجام گرفته است که از نظر ماهیت و روش، از نوع پژوهش های توصیفی –پیمایشی بوده و با هدف کاربردی انجام شده است.»

معاون پژوهش و فناوری واحد علی آباد کتول با بیان اینکه جامعه آماری پژوهش را کارکنان مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی شهر گرگان با 700نفر پرسنل تشکیل می‌دهند، افزود: «ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه ها هستند که برای سنجش هوش هیجانی از پرسشنامه لو و کیوئو، سنجش رضایت شغلی از پرسشنامه سباستیانو و همکاران، سنجش اعتماد از پرسشنامه ژنگ و همکاران و برای سنجش کارکنان از پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان مقیمی و رمضان در این پژوهش استفاده شده است.»

وی در پایان تصریح کرد: «نتایج کسب شده از این پژوهش نشان می‌دهد که بین هوش هیجانی و هر یک از متغیرهای عملکرد کارکنان، رضایت شغلی و اعتماد کارکنان رابطه معناداری وجود دارد و رضایت شغلی و اعتماد در رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد کارکنان نقش میانجی دارند.»

به گزارش آنا، این پایان‌نامه سومین پایان‌نامه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول است که مورد حمایت و تایید دستگاه اجرایی قرار گرفته است.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار