برنامه قطع برق گلستان سه شنبه 2 مرداد 97 منتشر شد.

برنامه قطع برق نقاط استان گلستان

1532410691_گلستان_page_01

1532410697_گلستان_page_02

1532410700_گلستان_page_03

1532410725_گلستان_page_04

1532410740_گلستان_page_05

1532410723_گلستان_page_06

1532410714_گلستان_page_07

1532410660_گلستان_page_08

1532410688_گلستان_page_09

1532410695_گلستان_page_10

1532410750_گلستان_page_11

1532410754_گلستان_page_12

1532410754_گلستان_page_13

1532410669_گلستان_page_14

1532410673_گلستان_page_15

ارسال نظر

آخرین اخبار