ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻆﺎﻣی ﺑﻨﺪﺭ ﺗﺮﻛﻤﻦ اﺯ ﺷﻨﺎﺳﺎیی و ﺩﺳﺘﮕﻴﺮی ۸ ﺗﻦ اﺯ اﺭاﺫﻝ و اﻭﺑﺎﺵ ﺩﺭ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺧﺒﺮ ﺩاﺩ.

دستگیری ارازل و اوباش در استان

به گزارش گلستان 24؛ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻬﻠﻮاﻥ ﺩﻟﻴﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻆﺎمی ﺑﻨﺪﺭ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ باشگاه خبرنگاران؛ﮔﻔﺖ: ﺩﺭ پی اﻃﻼﻉ ﻣﺎﻣﻮﺭاﻥ ﻣﺒﻨی ﺑﺮ ﺩﺭﮔﻴﺮی ﭼﻨﺪ ﺗﻦ اﺯ اﺭاﺫﻝ و اﻭﺑﺎﺵ ﺩﺭ یکی اﺯ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎی اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ، ﻭاﺭﺩ ﻋﻤﻞ ﺷﺪﻧﺪ.

ﻭی اﺩاﻣﻪ ﺩاﺩ: ﺑﺎ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﻣﺎﻣﻮﺭاﻥ ﺑﺮخی اﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮاﺭی ﺷﺪﻧﺪ و ۵ ﺗﻦ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ.

ﭘﻬﻠﻮاﻥ ﺩﻟﻴﺮ ﮔﻔﺖ: ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺟﻮیی اﺯ ﺁﻧﻬﺎ, ۳ ﺩﻳﮕﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎیی و ﺩﺭ ﺩاﻡ ﭘﻠﻴﺲ اﻓﺘﺎﺩﻧﺪ.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار