برنامه قطع برق گلستان یکشنبه 14 مرداد97منتشر شد.

برنامه قطعی برق استان گلستان

1533440288_97.05.14_page_01

1533440260_97.05.14_page_02

1533440279_97.05.14_page_03

1533440243_97.05.14_page_04

1533440247_97.05.14_page_05

1533440261_97.05.14_page_06

1533440272_97.05.14_page_07

1533440311_97.05.14_page_08 (1)

1533440296_97.05.14_page_09

1533440268_97.05.14_page_10

1533440251_97.05.14_page_11

ارسال نظر

آخرین اخبار