شكار لحظه ها

گاوميش داري در استان گلستان در استانه فراموشي

لحظه عبور گاومیش از رودخانه

 بیشتر میزان پرورش گاومیش در نواحی غربی گلستان، شهرستان بندرگز و كردكوي و منطقه خليج درياي خزر بوده که شماری از افراد بصورت سنتی در این حرفه اشتغال دارند.

 لحظه عبور گاوميش از رودخانه اي در اطراف شهر بندگز را در تصوير ميتوانيد مشاهده فرماييد

لحظه عبور گاوميش از رودخانه

 

ارسال نظر

آخرین اخبار