جشنواره اسب اصیل ترکمن در روستای صوفیان کلاله برگزار شد.

گزارش تصویری از جشنواره اسب اصیل ترکمن در کلاله

به گزارش گلستان 24، جشنواره اسب اصیل ترکمن در روستای صوفیان کلاله برگزار شد.

 

گزارش تصویری از جشنواره اسب اصیل ترکمن در کلاله

گزارش تصویری از جشنواره اسب اصیل ترکمن در کلاله

گزارش تصویری از جشنواره اسب اصیل ترکمن در کلاله

گزارش تصویری از جشنواره اسب اصیل ترکمن در کلاله

گزارش تصویری از جشنواره اسب اصیل ترکمن در کلاله

گزارش تصویری از جشنواره اسب اصیل ترکمن در کلاله

گزارش تصویری از جشنواره اسب اصیل ترکمن در کلاله

گزارش تصویری از جشنواره اسب اصیل ترکمن در کلاله

گزارش تصویری از جشنواره اسب اصیل ترکمن در کلاله

گزارش تصویری از جشنواره اسب اصیل ترکمن در کلاله

گزارش تصویری از جشنواره اسب اصیل ترکمن در کلاله

ارسال نظر

آخرین اخبار