نتایج یک پژوهش حاکی از آن است که ارتباط مستقیمی بین امتیاز تنوع غذایی و چاقی در بزرگسالان وجود دارد

ارتباط تنوع غذایی در چاقی بزرگسالان

 به گزارش گلستان24 ، راضیه کریم بیکی دانشجو کارشناسی ارشد رشته علوم تغذیه در پایان نامه خود با عنوان "بررسی مقایسه‌ای امتیاز تنوع غذایی در بزرگسالان چاق، دارای اضافه وزن و نرمال تهرانی در سال 1394" به بررسی این موضوع که تنوع غذایی یکی از شاخص‌های نشان دهنده وضعیت کل رژیم غذایی دریافتی است، پرداخت.

ارتباط تنوع غذایی در چاقی بزرگسالان

این مطالعه به منظور مقایسه امتیاز تنوع غذایی در میان بزرگسالان چاق، دارای اضافه وزن و نرمال تهرانی انجام شد.

این تحقیق مورد-شاهدی بر روی 200 مورد (100 بزرگسال چاق و 100 بزرگسال دارای اضافه وزن) و 300 شاهد (بزرگسال نرمال که از لحاظ وضعیت اجتماعی-اقتصادی همسان سازی شده بودند) بزرگتر از 18 سال تهرانی انجام گرفت.

مطابق این پژوهش، دریافت غذای معمول افراد با استفاده از پرسشنامه بسامد خوراک نیمه کمی 168 قلم ارزیابی شد و امتیاز تنوع غذایی بر اساس امتیازدهی به پنج گروه غذایی تقسیم شد.

این پنج گروه شامل قد، وزن، دور کمر و دور باسن و بر اساس روش‌های استاندارد اندازه‌گیری و شاخص توده بدن و نسبت دور کمر به باسن محاسبه شد.

این پژوهش نشان داد میانگین امتیاز تنوع غذایی شرکت کنندگان چاق بیشتر از شرکت کنندگان دارای اضافه وزن و شرکت کنندگان دارای اضافه وزن بیشتر از شرکت کنندگان نرمال بود.

همچنین شانس چاقی با افزایش یک واحد از امتیاز تنوع غذایی افزایش یافت که پس از تعدیل برای سن، جنس، وضعیت تأهل، استعمال دخانیات، وضعیت اجتماعی- اقتصادی، فعالیت بدنی و انرژی دریافتی اندکی ضعیف‌تر شد.

نتایج این پایان نامه حاکی از آن بود که ارتباط مستقیمی بین امتیاز تنوع غذایی و چاقی در بزرگسالان تهرانی مشاهده شد و مطالعات آینده نگر بیشتری جهت اثبات این یافته ها لازم است.

 این پایان نامه به راهنمایی دکتر سید مرتضی صفوی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دفاع شد.


منبع : فرهنگ

ارسال نظر

آخرین اخبار