عامل توهین به مامورین محیط زیست گرگان با حکم دادگاه به نصب بنر با محتوای اظهار ندامت و پشیمانی در ورودی اداره محیط زیست این شهرستان محکوم شد.

 نصب بنر مجازات توهین به ماموران محیط زیست گرگان

به نقل از روابط عمومی محیط زیست گلستان، مهر ماه امسال مامورین محیط زیست گرگان هنگام اجرای حکم قضایی بازرسی از سکونتگاه یک فرد سابقه دار و مظنون به شکار غیر مجاز جانور حمایت شده با درگیری و فحاشی متهم روبرو شدند .

با پیگیری و طرح دعوی محیط زیست در محاکم قضایی در نهایت این فرد به جرم اهانت به مامورین دولت حین انجام وظیفه، محکوم شناخته شد.

قاضی پرونده پس از گذشت اداره محیط زیست گرگان و پشیمانی فرد خاطی، مجازات حبس و جزای نقدی او را به ابراز ندامت تبدیل کرد.

قاضی شعبه 103 دادگاه عمومی دادگستری گرگان محکوم را ملزم کرد برای مدت یک هفته بنری را در ابتدای در ورودی اداره محیط زیست گرگان با محتوای اظهار ندامت و پشیمانی از اعمال ارتکابی خویش نصب کند.

گلستان از استان های پیشرو در صدور آرای جایگزین زندان است.

ارسال نظر

آخرین اخبار