آیا نماز صبح را بلافاصله بعد از شنیدن اذان می شود خواند؟

رهبری: مقتضی است که مومنین محترم، جهت رعایت احتیاط در مورد امساک روزه و وقت نماز صبح همزمان با شروع اذان صبح از رسانه ها برای روزه امساک نمایند و حدود پنج الی شش دقیقه بعد از اذان، شروع به ادای فریضه صبح نمایند.

آیت الله مکارم: در مورد نماز صبح، احتیاطا 5 دقیقه بعد از تمام شدن اذان، نماز بخوانید و معیار این است که انسان ظن قوی به دخول صبح پیدا کند هر چند بدون رعایت این احتیاط باشد که معمولا بدون رعایت این احتیاط کمتر یقین حاصل می شود.

آیت الله شبیری: معیار، اطمینان به طلوع فجر است و این اطمینان در ایران تقریباً با تأخیر هشت تا چهارده دقیقه (بر حسب مناطق و فصول مختلف سال) از اذان رسانه حاصل می گردد. تا پیش از حصول این اطمینان، امساک لازم نیست هرچند احتیاط خوب است؛ در شب های مهتابی (12تا25 ماه قمری)نیز از همین زمان باید امساک کنید اگر‌چه نماز را باید حدوداً ده دقیقه بعد از این زمان بجا آورید.

نکته: از مجموع فتاوا و نظریات فقهی استفاده می شود که در ماه مبارک رمضان با آغاز اذان صبح از رسانه ها، احتیاطاً باید امساک نمود و پس از اذان، با تاخیر چند دقیقه ای نماز صبح را بجا آورد. (این روش احتیاطی معقول است که برای رعایت نمودن وقت روزه و نماز - هر دو- ، چاره ای غیر از آن نیست.) 

پی نوشت:

رهبری، اجوبة الاستفتائات، س362. آیت الله مکارم، استفتائات، سایت (https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44670&mid=253175 ) آیت الله شبیری، استفتائات، سایت ( http://zanjani.net/index.aspx?pid=10486&QID=2274)

 

ارسال نظر

آخرین اخبار