تا چه زمانی فطریه را میتوان پرداخت کرد؟

الف- فردی که نماز عید می خواند: 

آیات عظام امام، رهبری، سیستانی، وحید، صافی، نوری، بهجت، فاضل، تبریزی: بنابراحتیاط واجب پیش از نماز عید بپردازد (یا کنار بگذارد).

آیات عظام شبیری، مکارم: پیش از نماز عید بپردازد (یا کنار بگذارد).

ب- فردی که نماز عید نمی خواند:

آیت الله شبیری: در روز عید بپردازد.

سایر مراجع: می تواند پرداخت فطریه را تا ظهر به تاخیر بیندازد.

 

پی نوشت:

توضیح المسائل مراجع، ج2، م2029. امام، تحریرالوسیلة، زکات فطره، وقت وجوب. رهبری، کتاب احکام روزه، س234. آیات عظام سیستانی، نوری، مکارم، فاضل: عروة الوثقی، فصل فی زکاة الفطرة، فصل فی وقت وجوبها. آیات عظام وحید، تبریزی: منهاج الصالحین، کتاب الزکاة، وقت اخراج زکاة الفطرة. آیت الله صافی، هدایة العباد، زکاظ فطره، م 1592. آیت الله شبیری زنجانی، کتاب احکام و استفتائات روزه، س560. آیت الله بهجت، وسیلة النجاة، م1358. جامع احکام، رضوی، م625. انوار طاها، شناسه 1115.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار