فطریه مهمان در شب عید فطر به گردن چه کسی است؟

الف- میهمانی که قبل از غروب وارد شده:

آیات عظام امام، رهبری، شبیری، مکارم، فاضل: اگر فقط یک شب می ماند، فطریه اش بر عهده خودش است.

آیات عظام سیستانی، وحید، تبریزی: اگر شب بماند (و لو غذا نخورد) فطریه اش بر میزبان است. اما اگر فقط برای خوردن افطاری دعوت شده و شب را در آنجا نماند، بر عهده خود میهمان است.

آیت الله نوری: اگر در آن شب نان خور صاحب خانه باشد، بر عهده صاحب خانه است.

آیات عظام صافی، بهجت: بر میزبان واجب است؛ به شرط اینکه برای خوردن غذا و مانند آن آمده باشد و لو بعداً مانعی پیش آید که نتواند غذا بخورد.

ب- میهمانی که بعد از غروب وارد شده:

آیات عظام امام، رهبری، وحید، صافی، شبیری، نوری، مکارم، بهجت، فاضل: بر عهده خود میهمان است.

آیات عظام سیستانی، تبریزی: در صورتی که نان خور میزبان محسوب شود و حداقل یک شب هم بماند، فطریه اش بنابر احتیاط واجب بر عهده میزبان است.

 

پی نوشت:

توضیح المسائل مراجع، ج2، م1995، 1997. امام، تحریرالوسیله، کتاب الزکاة، فی من تجب عنه، م3. آیات عظام نوری، فاضل: عروة الوثقی، فصل فی زکاة الفطرة، فی من تجب عنه. آیات عظام سیستانی، وحید، تبریزی: منهاج الصالحین، ج1، م1172. آیت الله صافی، هدایة العباد، م1579. آیت الله بهجت، وسیلة النجاة، م1347. جامع احکام، رضوی، م594. انوار طاها، شناسه 1111، 1110، 965.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار