این افراد نباید نماز اول وقت بخوانند

1. کسى که وظیفه‌اش تیمّم است اگر بداند که تا آخر وقت عذر او برطرف مى‌شود، صبر کند و با وضو یا غسل نماز بخواند.

2. کسى که مقدمات نماز مانند طهارت و پوشش و ... برایش فراهم نباشد و احتمال می دهد تا آخر وقت شرایط محقق شود باید نماز را به تاخیر بیاندازد.

3. کسی که اجزاء و شرائط نماز را نمی داند باید نماز را به تاخیر انداخته و بعد از یادگرفتن در وقت نمازبخواند.

4. اینکه در وقت نماز یک عمل واجب فوری برای او به وجود آید مثل ازاله نجاست از مسجد که واجب فوری است یا اداى دینى که طلبکار مطالبه کند با قدرت داشتن بر اداى آن یا به جهت حفظ جان دیگران و...

 

پی نوشت: 

توضیح المسائل مراجع، ج1، م796.

العروة الوثقى، ج‌1، فصل فی أوقات الرواتب، م15.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار