طبق اعلام بانک مرکزی،بالغ بر ٨٧٤ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١٩٥ هزارمیلیارد ریال در تیرماه ١٣٩٩ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۰.۸ درصد کاهش و از نظر مبلـغ ۴.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

تعداد چک‌های برگشتی کم شد

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از تسنیم، بیش از 9 میلیون و 100 هزار فقره چک به ارزشی حدود 2054  هزار میلیارد ریال در تیرماه ١٣٩٩ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلـغ به ترتیب 15.4 درصد و ٣٣ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران بالغ بر 2 میلیون و 900 هزار فقره چک به ارزشی حدود 1065 هزار میلیارد ریال مبادله شد.

در تیرماه سال جاری 50.2 درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با 32.2 درصد، 10.4 درصد و 7.6 درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین 63.9 درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (51.8 درصد)، اصفهان (6.1 درصد) و خراسان رضوی (٦ درصد) مبادله شده است که بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

چک‌های وصولی

بیش از ٨ میلیون و 200 هزار فقره چک به ارزشی حدود ١٨٥٩ هزار میلیارد ریال در تیرماه ١٣٩٩ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 17.4 درصد و 36.8 درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب 90.4 درصد و 90.5 درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول شده در خردادماه ١٣٩٩ به ترتیب معادل 88.8 درصد و ٨٨ درصد و در تیرمـاه ١٣٩٨ به ترتیب برابر 90.7 درصد و 88.9 درصد بوده است.

حدود ٢ میلیون و 700 هزار فقره چک به ارزشی حدود ٩٨٢ هزار میلیارد ریال در تیرماه ١٣٩٩ در استان تهران وصول شد که از نظر تعداد 91.3 درصد و از نظر ارزش 92.2 درصد از کل چک‌های مبادله‌ای وصول شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به‌ ترتیب به استان‌های گـیلان (93.2 درصد)، البرز (٩٢ درصد) و مازندران و یزد (هر کدام 91.3 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (83.1 درصد)، کردستان (٨٦ درصد) و چهارمحال و بختیاری (86.3 درصد) پایین‌ترین نسبت تعـداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استانهای کشور، بیشترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چـک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های گیلان (93.3 درصد)، البرز (92.3 درصد) و خوزستان (90.3 درصـد) اختصاص یافته است و استان‌های خراسان جنوبی (81.8 درصد)، ایلام (82.2 درصد) و کرمان (82.7 درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

چک‌های برگشتی

بالغ بر ٨٧٤ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١٩٥ هزارمیلیارد ریال در تیرماه ١٣٩٩ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 0.8 درصد کاهش و از نظر مبلـغ 4.9 درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب 9.6 درصد و 9.5 درصـد برگشت داده شده است. درصد تعداد ومبلغ چک‌های برگشت داده شده در خردادماه ١٣٩٩ به ترتیب معادل 11.2 درصد و ١٢ درصد و در تیرماه سال ١٣٩٨ به ترتیب برابر 9.3 درصد و 11.1 درصد بوده است.

در ماه مورد گزارش در استان تهران بیش از ٢٥٤ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٨٣ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد 8.7 درصد و از نظر ارزش 7.8 درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمـد (16.9 درصد)، کردستان (١٤ درصد) و چهارمحال و بختیاری (13.7 درصد) اختصاص یافته است و اسـتان‌های گیلان (6.8 درصد)، البرز (٨ درصد) و مازندران و یزد (هرکدام 8.7 درصد) پایین‌ترین نسبت تعـداد چک‌های برگشتی به کل تعداد چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های خراسان جنـوبی (18.2 درصد)، ایلام (17.8 درصد) و کرمان (17.3 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های گیلان (6.7 درصد)، البرز (7.7 درصد) و خوزستان (9.7 درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

چک‌های برگشتی به تفکیک علل

در تیرماه ١٣٩٩ در کل کشور بالغ بر ٨٤٧ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١٨٥ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد 96.9 درصد و از نظر ارزش 94.7 درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

در ماه مورد بررسی در استان تهران بالغ بر ٢٤٣ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٧٩ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد 95.7 درصد و از نظر مبلغ 94.4 درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار