حجت الاسلام مهدی طائب :دشمنان از اسلام ناب لطمه می بینند از همین رو سعی می کنند تا با بسیج امکانات و زمینه های تبلیغاتی، اسلام آمریکایی را حاکم کنند و اسلام کاملا سیاسی و آمریکایی را پیاده سازی نمایند.

نظام سلطه درصدد حاکم کردن اسلام آمریکایی!!

حجت الاسلام مهدی طائب  با اشاره به تقابل اسلام آمریکایی با اسلام ناب اظهار کرد: جریاناتی که منافع آن ها با اسلام ناب در خطر قرار می گیرد این جریان را به راه می اندازند چراکه اسلام ناب با سرمایه داری، بی عدالتی و به قدرت رسیدن اصل رابطه  جلوگیری می کند.

ايشان افزودند:در جامعه ای که مردم همه مسلمانند آن ها نمی توانند تفکرات لائیک را مستقر کنند تا به اهداف خود برسند از همین رو از سر اجبار باید اسلامی را ارائه دهند که بین مردم اسلام برقرار باشد تا هم مردم را راضی کند و هم آنها را در راه رسیدن به مقاصدشان همراهی کند!

دشمنان از اسلام ناب لطمه می بینند از همین رو سعی می کنند تا با بسیج امکانات و زمینه های تبلیغاتی، اسلام آمریکایی را حاکم کنند و اسلام کاملا سیاسی و آمریکایی را پیاده سازی نمایند.وی با اشاره به اقدامات برخی افراد در همسویی با تفکر اسلام آمریکایی عنوان کرد: برخی افراد برای رسیدن به قدرت با نظام سلطه  همراهی می کند چنین حرف هایی پای ما را به زنجیر استعمار می بندد و این همان اسلام امریکایی است.

حجت الاسلام طائب تصریح کرد: بعضی از سختی هایی که عمل به اسلام ناب به همراه دارد سبب می شود از همین رو برخی افراد عافیت طلب به دنبال این هستند که هم مسلمان داشته باشند و هم سختی نکشند،اسلام آمریکایی با این عافیت طلبی ها سازگاری دارد ولی اسلام ناب مخالف آن است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار