اجرای طرح راه آهن گرگان به اینچه برون به زودی عملیاتی می شود.

راه آهن گرگان به اینچه برون

این خط راه آهن به طول هشتاد کیلومتر حلقه اتصال ایران به آسیای میانه است.

ساخت راه آهن گرگان به مرز اینچه برون حلقه راه های مبادلاتی کشور ما را به کشور های آسیای میانه تکمیل می کند.

هشتاد کیلومتر راه آهن گرگان به اینچه برون کشورمان را به کشور های آسیای میانه ، کشور های ترکمنستان و قزاقستان از آنجا به روسیه و کشور چین متصل می کند.

yasaman.hashemi20130527103154607

کار ریل گذاری نهصد و شش کیلومتری در سه کشور تمام شده است اما سرعت ریل گذاری در کشور ما آن هم در کمتر از یک سال کم نذیر بوده است!

گران پاشا مدیرکل راه آهن شمال گفت : این طرح حدود صد و هشتاد و پنج پل زیر گذر داشته و شش پل بزرگ که تکمیل شده است.

ساخت پل روی رودخانه مرزی اترک با کشور ترکمنستان آخرین مرحله زیر ساختی این خط آهن بین المللی است.

پل اترک که تقریبا چهار دهنه شانزده متری در آن طراحی شده است با ارتفاع چهار متر قرار است کشور ترکمنستان با هماهنگی کشور ایران هماهنگی این طرح را انجام دهد.

عرض خط ریلی کشورهای  آسیای میانه نسبت به استاندارد های بین المللی بیشتر است . برای همسان سازی ساخت ریل های تعویض طولی در ایستگاه راه آهن اینچه برون در دست اجرا است . قطار تا مرز بیشتر نمیتواند بیاید آنجا باید واگن ها تعویض شوند و سیر حرکت قطار انجام شود.

ارسال نظر

آخرین اخبار