باغدار گمیشانی گفت:خاک گمیشان در صورت رسیدگی مرغوب ترین خاک برای احداث باغ است و نامرغوبی خاک گمیشان فقط یک تفکر اشتباه است.

کسب درآمد 40 میلیونی توسط صالح بردی خدری کلته باغدارگمیشانی

به گزارش گلستان24، صالح بردی خدری کلته باغدارانارازروستای قلعه توماجلر می گوید: این حرف که  می گوین زمین های کشاورزی شهرستان گمیشان قابلیت کشت باغات را ندارد تفکردرستی نیست.

خدری کلته بااشاره به اینکه خاک گمیشان درصورت رسیدگی جزوغنی ترین خاک هاست افزود:با نظرات کارشناسان و آزمایش خاک و با تشخیص اهل فن اقدام به تبدیل 5هکتاراززمین کشاورزی به باغ انارکردم .

a2

وی با اعلام رضایت ازمحصول دهی اناردرشهرستان گمیسان وبخش گلدشت می گوید:هردرخت اناربطورمتوسط30 تا 35کیلومحصول می دهد. 

وی ادامه می دهد: درباغ 5هکتاری بنده 700درخت انارهست که انتظاربرداشت  20تن اناررا دارم که بااحتساب کیلویی 2000تومان  40میلیون تومان دراین فصل درآمدزایی خواهدداشت.

ارسال نظر

آخرین اخبار