پایان مرداد ماه آخرین فرصت کارگران فصلی و ساختمانی برای تایید اوراق سهام عدالت است.

آخرین فرصت برای تائید اوراق سهام عدالت

مدیر کل امور اقتصاد و دارایی گلستان می گوید کارگران دارای سهام عدالت تا آخر همین هفته فرصت دارند با مراجعه به شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان خود، اوراقشان را ثبت کنند.

145236

طبرسا همچنین افزود: کسانی که سهام عدالت دارند اما مهمور به مهر شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان شان نیست تا پایان مرداد ماه فرصت دارند که به شرکت های تعاونی سهام عدالت شهرستان خود مراجعه کنند ونسبت به ثبت و تایید آن اقدام نمایند. تا کنون ما حدود یک میلیون و دویست و شست و چهاد هزار و نهصد و چهل و دو نفر ثبت نامی داشتیم که جزو سهام داران سهام عدالت مان محسوب می شوند و در آخرین مرحله ای که جامعه هدفمان کارگران فصلی و ساختمانی بود صد و سی و یک هزار و پانصد و سی و شش  نفر واجد شرایط جهت دریافت سهام عدالت بودند. تا به حال صد و بیست هزار نفر از آنها ثبت نام کردند و تاییدیه گرفتند. چیزی بالغ بر یازده هزار و پانصد نفر مانده اند که از آن ها خواهش می کنیم از فرصت باقی مانده استفاده کنند و به شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان خودشان مراجعه کنند.

ارسال نظر

آخرین اخبار