هفتادو پنج هزار تن بذراصلاح شده مورد نیاز کشاورزان برای کشت پاییزه آماده توزیع است.

بذر اصلاح شده آماده توزیع بین کشاورزان

این بذرهای اصلاح شده در بخش های دولتی و خصوصی تهیه شده است .

gandom_1

مهاجر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان می گوید: مقام سوم کشوری را کما فی سابق حفظ کردیم. با توجه به تمام شرایط سختی که گذراندیم؛ بیش از ده درصد از گندم کشور را تولید کردیم. ما امسال بیش از سی و پنج هزار تن بذر اصلاح شده و گواهی شده خریدیم و برای سال زراعی جدید آماده کردیم.همچنین بخش خصوصی هم حدود چهل هزار تن بذر از همین ارقام که با نظارت کارشناسان هست تهیه دیده است.

ارسال نظر

آخرین اخبار