با توجه به کاهش نزولات جوی و خشکسالی کشاورزان باید محصولاتی که آب کمتری لازم دارد کشت کرده و در کنار آن از سیستم های مدرن آبیاری استفاده کنند.

توصیه به کشاورزان گنبدی در مورد کشت محصول و آبیاری

با توجه به کاهش نزولات جوی و خشکسالی کشاورزان باید محصولاتی که آب کمتری لازم دارد کشت کرده و در کنار آن از سیستم های مدرن آبیاری استفاده کنند. پیش بینی می شود حدود دو هزار هکتار از ارضی گنبد کاووس امسال از این نوع آبیاری استفاده کنند.

لطفی، مدیر سد های استان گفت: چیزی حدود کمتر از بیست و هشت میلیون لیتر در کل سد های استان آب موجود است که در مقایسه با سال گذشته یک کاهش شصت و هشت درصدی را شاهد هستیم.

مدیریت آب یکی از موضوع های مهم در بخش کشاورزی است. بنابر این کشاورزان باید علاوه بر این که الگوی کشت را رعایت کنند از روش های مناسب آبیاری هم استفاده کنند.

آبیاری نوین

در سال گذشته بیش از هفتصد و بیست هکتار از اراضی شهرستان گنبد کاووس تحت پوشش آبیاری تحت فشار قرار گرفتند.

نورا، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گنبد کاووس گفت: در سال جاری حدود دویست و بیست و دو و نیم هکتار برای آبیاری تحت فشار تا به حال انعقاد قرار داد شده و تسهیلاتش آماده شده است. پیش بینی میکنیم  با توجه به استقبال خیلی خوبی که کشاورزان این شهرستان کرده اند امسال چیزی در حدود دوهزار هکتار از اراضی شهرستان تحت پوشش آبیاری تحت فشار قرار بگیرد.

بصیری، کارشناس جهاد کشاورزی گنبد کاووس هم اضافه کرد: انواع و اقسام زراعت ها را به جز شالی در آبیاری تحت فشار می توان کشت کرد.

ارسال نظر

آخرین اخبار