اطلاعات بهره برداران بخش کشاورزی فقط در اختیار سازمان آمار و اطلاعات کشور قرار می گیرد.

اطلاعات سرشماری بهره برداران کشاورزی، در اختیار سازمان آمار

سرشماری عمومی کشاورزی از روز شنبه همزمان با سراسر کشور در گلستان هم آغاز شده است.

سرشماری کشاورزی

به کسانی بهره بردار کشاورزی گفته می شود که حداقل چهارصد متر مربع زمین زراعی، دویست متر مربع باغ و یا گلخانه و همچنین پرورش ماهی و پرورش کندوی عسل به هر میزانی داشته باشند.

 در استان گلستان به تمام روستاها و شهر ها مراجعه می شود. فقط در شهرهای گرگان، گنبد و علی آباد مراجعه به صورت نمونه ای است.به استناد ماده هفت قانون مرکز آمار ایران کلیه آمار ها از جمله سرشماری کاملا محرمانه است و هیچ نهاد و ارگانی نمی تواند به آن دسترسی پیدا کند. مگر آمار های کلی که خود مرکز آمار در اختیار رسانه ها قرار دهد.

ارسال نظر

آخرین اخبار