افزايش قيمت بيداد ميكند!

متاسفانه تورم در اين روزها بيداد ميكنيد وهمچنان روز به روز قيمت ها افزايش پيدا ميكند!

afzayeshe gheimat

ارسال نظر

آخرین اخبار