عکسنوشت/ دولت ادعای"خودکفایی بنزین" را پس گرفت

ازاینکه روزخودکفایی درتولیدبنزین رادرکنارشماجشن میگیریم خوشحالم(روحانی96/2/11)

من هیچ‌وقت نگفتم دربنزین خودکفامیشویم(وزیر نفت96/3/17)

خودکفایی بنزین2

ارسال نظر

آخرین اخبار