از بازی ﮐﺪﺧﺪا، که محوی اصلی آن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻗﻮﻣﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻨﺘﯽ ایرانی می باشد رونمایی شد

کدخدا، بازی مهیج محلی

ه گزارش گلستان24؛ مدیر عامل شرکت تجات الکترونیک سیمرغ با بیان اینکه بازی ﮐﺪﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻗﻮﻣﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻨﺘﯽ ایرانی  ﭘﺲ از ﻣﺎه ﻫﺎ ﺗﻼش ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی منتشر شده است گفت :

در اﯾﻦ ﺑﺎزی از ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﯿﺮ و ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺪﺧﺪا ﺑﺮای ﻧﺎم ﺑﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﮐﻪ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﮐﺪﺧﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و در ﻧﻮع ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

خوش فرمان  گفت :نسخه اولیه اﯾﻦ ﺑﺎزی در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﻬﯿﺞ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎی ﻗﻮم ﺗﺮک، لر و کرد در مکان های تاریخی شهرداری تبریز ، فلک و الافلاک خرم اباد  و طاقبستان کرمانشاه  که بصورت کارتونی در پیش زمینه بازی نمایش داده شده است اجرا می شود که در هرکدام از مراحل از کارکتری بومی با لباس های محلی آن منطقه مورد استفاده قرار گرفته است که ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از۳۰۰ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﺬاشت

خوش فرمان با اشاره به اینکه اﯾﻦ ﺑﺎزی در ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی آﺗﯽ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻣﺮور از ﻗﻮﻣﯿﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﺮاﻧﯽ اﻋﻢ از ﻗﻮم ﻋﺮب و ﺑﻠﻮچ و …… روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ خاطرنشان کرد :در این بازی از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﺎی زﯾﺒﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ اراﻣﺶ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻮت ﻫﺎ از ﻗﺒﯿﻞ ﺻﻮت ﻗﺴﻤﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزی و ﯾﺎ ﺻﻮت ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎزی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﻮت ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

انتهای پیام/

 

ارسال نظر

آخرین اخبار