این صدای آمریکاست که می شنوید! صدای یک نفر یکبار بعنوان پدر آرش صادقی (زندانی امنیتی) و یک بار دیگر بعنوان شاکی پرونده سعید طوسی از صدای آمریکا پخش میشود

دانلود/ پدر آرش صادقی همان شاکی پرونده سعید طوسی؟

پدر آرش صادقی همان شاکی پرونده سعید طوسی؟

پدر آرش صادقی

منبع: روشنگری

ارسال نظر

آخرین اخبار