ازین پس هرگونه توافق با ایران در گرو تصمیم سنای آمریکا

دانلود/تصویب طرح نظارت سنای آمریکا بر هرگونه توافق هسته ای با ایران

ارسال نظر

آخرین اخبار