پس لرزه های درگیری در مجلس به زمین اونور آبیها رسید و اونها سنگ تمام گذاشتند.

دانلود بگو مگوی جلسه غیر علنی در مجلس

ارسال نظر

آخرین اخبار