به چشمانمان بیاموزیم هر نگاهی ارزش شکستن دل مهدی را ندارد…

هر نگاهی ارزش شکسن دل مهدی را ندارد
 

بــﮯ خود

دلیل و مدرک نیــــــاور!

مــ یکـــ دخترمــ

مـﮯ دانمـ کـ‌ه صـلاح مــ در “حجــاب” استـــ

بــــرای مـ

دلیلـﮯ بزرگـــ تر از “سخن خدایــمـ” نیستـــ

مـ حجـــــاب مـﮯ کنم

چون خــدای مــ اینگونـ‌ه مـﮯ خواهـد

 

یادگاری :

خواهرم این دنیا ترکش های حجاب نادرستَت

, جوانان این مرز بود را میگیرد!

و آن دنیا همین ترکش ها دامن خودت را….

به چشمانمان بیاموزیم هر نگاهی ارزش شکستن دل مهدی را ندارد…

 

ارسال نظر

آخرین اخبار