وبلاگ" انعکاس" نوشت:

حتی خادم مسجد محله مان که به جای اذان زنده، اذان ضبط شده می گذارد و می گوید: آخر سال است... و کارمند اداره ب..و...ق که به ارباب رجوع با طعنه و خنده می گوید آخر سالی هم دست بردار نیستی؟؟ برو بابا جان! برو!

فرهنگ آخر سالی

سال 94 هم دارد می رود و ما را با کرده ها و ناکرده هایمان تنها می گذارد، فضای شهر را که نگاه می کنی همه اش متاثر از تکاپوهای آخرسالی است، مردم در حال مقدمه سازی تحویلسالند و این را می شود در ذره ذره فعالیتهایشان دید، از خریدها و چانه زنی های مداوم با مغازه داران تا شلوغی خیابانهای اصلی، از مغازه های پر از آجیل عید تا میوه فروشهای دوره گرد و فرصت طلب، خلاصه همه چیز رنگ آخر سالی گرفته، حتی خادم مسجد محله مان که به جای اذان زنده، اذان ضبط شده می گذارد و می گوید: آخر سال است... و کارمند اداره ب..و...ق که به ارباب رجوع با طعنه و خنده می گوید آخر سالی هم دست بردار نیستی؟؟ برو بابا جان! برو!

شاید در دنیا هیچ کشوری به اندازه ما، به این آخرها توجه نداشته باشد و پایان ها را در هاله ای از تقدس فرو نبرد، ما مردم مقدمه چینی جشنها هستیم اما مرد لذت بردن از آنها نیستیم.... فرهنگ آخر سالی در بعضی ادارت ما بیشتر قابل لمس است، انگار سال 94، قبل از آن که روزهایش به سر آید و روزگار، پرونده اش را بایگانی کند، در نگاه ما و عملکرد ما، پرونده اش مختومه است..... نمی دانم چقدر از این پایانها را از دست داده ایم و چقدر از روزهای عمرمان را بی خود و بی جهت، قبل از شمارش ساعتها و ثانیه هایش، پیش پیش باخته ایم... انگار آخر سال که می شود بعضی ها کاری ندارند جز شمردن نفسهای به شماره افتاده آخر سال، و کسی هم به این فکر نمی کند که این روزها هم بالاخره در پرونده عمر ما به حساب می آیند دیگر!!!

به هر حال هوای رخوت آمیز آخر سال، بر نویسنده هم غلبه کرده و بدمان نمی آید همین جا و پیشاپیش آغاز سال 95 را تبریک عرض نماییم و بگوییم امیدواریم سال جدید پایانی باشد به سبکهای غلط زندگیمان مخصوصا پایان فرهنگ آخر سالی.....

منبع: وبلاگ انعکاس

ارسال نظر

آخرین اخبار