وب سایت «حریم آسمانی» نوشت:

یادمه تو خوابگاه دانشجویى؛ یکى از هم اتاقى هام که از حجاب خوشش نمیومد بهم مى گفت: “بدون حجاب خیلى قشنگ ترى، چرا خودتو دست کم میگیرى؟! با حجاب انگار یه زن سى ساله اى” اسمم رو گذاشته بود “سى ساله” و هر وقت منو با حجاب مى دید مدام تکرار مى کرد: سى ساله…

بدون حجاب خیلى قشنگ ترى

یادمه تو خوابگاه دانشجویى؛ یکى از هم اتاقى هام که از حجاب خوشش نمیومد بهم مى گفت: “بدون حجاب خیلى قشنگ ترى، چرا خودتو دست کم میگیرى؟! باحجابانگار یه زن سى ساله اى” اسمم رو گذاشته بود “سى ساله” و هر وقت منو با حجاب مى دید مدام تکرار مى کرد: سى ساله… سى ساله‼️
⚡️فکر مى کرد با حجابم، دارم زیبایى هامو نادیده مى گیرم و خودمو دست کم گرفتم‼️

✨ کاش درک مى کرد ارزش یه “خانوم” بیش از اینه که به هر کسى اجازه بده زیبایى‌هاى جسمش رو ببینه. . .

✨ کاش درک مى کرد یه “خانوم” جنس پشت ویترین نیست که هرکسى هرچقدر دلش خواست نگاهش کنه و از دیدنش لذت ببره . . .

✨ کاش می تونست متوجه بشه تمام زیبایى‌هاى یه “خانوم” فقط باید براى کسی باشه که قدرش رو بدونه و اونم کسی نیست جز شریک زندگیش، نه آدماى تو کوچه و خیابون. . .

      </div>
      <!-- attached -->
      <div class=

ارسال نظر

آخرین اخبار