وبلاگ «یاوران مهدی (عج)» نوشت:

به کجا چنین شتابان خودتان قضاوت کنیدببینید ادمی به کدام سو میرود به سوی انسان کامل شدن یا به سوی حیوان شدن یا بدتر از حیوان...

به کجا چنین شتابان
 
خودتان قضاوت کنیدببینید ادمی به کدام سو میرود

به سوی انسان کامل شدن یا به سوی

حیوان شدن یا بدتر از حیوان

 

بنابراین در این مسیر، تبدیل پای آدم به پای سمی شکل ابتدا کفشهایی تولید شد که پاشنه خیلی کوتاه داشت سپس این پاشنه در طول زمان بلند و بلندتر شد و آنها با استفاده از مد توانستند این کفش ها را بین مردم رواج دهند تا بتوانند کم کم نوع استخوان بندی آدم را از طریق عادت و تکرار به شکل پای شیطان نزدیک تر کنند.

کفش هایی که در آینده قرار است تولید شود

 

جایگاه مردم در هرم اهداف صهیونیست

امروزتیرهای دشمنان افکار و فرهنگ امتها را نشانه گرفته است و  برده داری فکرو فرهنگ در حال رسوخ به جوامع است. باید با  آگاهی هرچه بیشتر تسلیم خواسته هایی به اسم مد نشویم و با تلاش و افزایش سطح معلومات و آگاهی، همواره بکوشیم خودمان را از این تهاجمات برهانیم و سبب نجات سایر اقشار مردم شویم.

باید در این راه با همتی بلند جهاد کرد. جهادی در راه شناخت آسیب ها و ارائه راهکارها، تا بتوانیم زمینه ظهور امام عصر(عج) را فراهم آوریم.

ارسال نظر

آخرین اخبار