سایت دولت بهار وابسته به محمود احمدی نژاد در خبری با اشاره به سفر رییس جمهور پیشین به شهرکرد نوشت، استقبال کنندگان شعار می دادند: احمدی خیلی مرده، قول داده برمی گرده و قهرمان هسته ای، ما به تو وابسته ایم، بایست که ایستاده ایم و …

عکس/ سفر احمدی نژاد به شهرکرد
به گزارش گلستان 24، سایت دولت بهار وابسته به محمود احمدی نژاد در خبری با اشاره به سفر رییس جمهور پیشین به شهرکرد نوشت، استقبال کنندگان شعار می دادند: احمدی خیلی مرده، قول داده برمی گرده و قهرمان هسته ای، ما به تو وابسته ایم، بایست که ایستاده ایم و …

عکس سفر احمدی نژاد به شهرکرد

photo_2015-07-23_04-08-53photo_2015-07-23_04-09-43

photo_2015-07-23_04-10-04

photo_2015-07-23_04-10-08

photo_2015-07-23_04-26-34

photo_2015-07-23_04-26-54

photo_2015-07-23_04-27-08

photo_2015-07-23_04-27-20

photo_2015-07-23_06-04-53

photo_2015-07-23_06-04-59

photo_2015-07-23_06-05-34

photo_2015-07-23_06-05-38

photo_2015-07-23_06-14-44

photo_2015-07-23_06-15-20

photo_2015-07-23_06-15-25

photo_2015-07-23_06-16-01

photo_2015-07-23_06-16-14

photo_2015-07-23_06-16-27

photo_2015-07-23_06-16-40

photo_2015-07-23_06-16-44

photo_2015-07-23_06-16-50

photo_2015-07-23_06-16-57

photo_2015-07-23_06-17-09

photo_2015-07-23_06-17-18

photo_2015-07-23_06-17-42

photo_2015-07-23_06-18-15

photo_2015-07-23_06-18-31

photo_2015-07-23_06-18-37

photo_2015-07-23_06-18-42

photo_2015-07-23_06-18-46

photo_2015-07-23_06-18-59

photo_2015-07-23_06-48-05

photo_2015-07-23_06-48-13

photo_2015-07-23_07-57-42

photo_2015-07-23_07-57-52

photo_2015-07-23_07-57-56

photo_2015-07-23_07-58-10

ارسال نظر

آخرین اخبار