شنیده ها و گمانه زنی ها از شرقی ترین حوزه انتخابیه استان گلستان به شرح ذیل است:

شنیده های انتخاباتی از حوزه کلاله،مراوه تپه، مینودشت و گالیکش

به گزارش گلستان24، *سیدنجیب حسینی ازمعاونت مالی واداری ستادمبارزه باموادمخدرکشور استعفاداده تابافراغت بیشتری به فعالیتهای انتخاباتی خودبرسد .ایشان دردوره های ششم وهشتم نماینده مجلس بودند.

شنیده های انتخاباتی از حوزه کلاله،مراوه تپه، مینودشت و گالیکش
*خبرمی رسد ایوب قزلسفلو که درکارنامه خود عضویت درشورای شهر مینودشت ، شهرداری مینودشت ومعاونت فرمانداری علی آبادکتول رادارد ورودخودبه انتخابات رااعلام کرده است .حضور وی می تواند به رقابت تنگاتنگ دراین حوزه وگرمی تنورانتخابات مدد برساندوبرخی معادلات رابهم بزند.


*دکترشهمرادی که دودوره قبل ۳هزاررای داشت ودردوره قبلی توانست این آمار رابه ۲۰ هزاررای برساند برای بارسوم وارد رقابت می شود. شهمرادی دندانپزشک وساکن گالیکش است.


*سیستانیهای منطقه باردیگر به دکتر آریان پور رسیده اند .وی که نزدیک به ۲۰هزاررای رادردوره قبل درکارنامه دارد باحضورخود می تواند درصورت تعدد کاندیدهای سایر اقوام ، خودرابه مجلس نزدیک کند.


*مهندس مصطفی مصطفی لو ازمدیران ارشد جهادکشاورزی شمال کشور دردوره احمدی نژاد به هوای جذب آرای کشاورزان منطقه وارد انتخابات می شود.


*تصمیم ترکمنها دراین منطقه همیشه باغافلگیری همراه بوده است . همانطوری که راهیابی برمک و رجبیشگفتی سازبود. تصمیم علما و تحصیلکردگان ترکمن درروزهای آخر می تواند مثل گذشته برهم زننده معادلات پیچیده رقابتها دراین حوزه باشد


*ازبین ترکمنها فعالیت ورایزنی افرادزیر به گوش می رسد : مهندس شهرام غراوی ( مهندس عمران ودانشجوی دکترا ساکن گنبد ) – عبدالکریم رجبی ( نماینده فعلی ) – خلیل سعدی ( معاون اسبق فرمانداری کلاله ) –نورمحمد کوسه غراوی ( فرهنگی ومدرس دانشگاه پیام نور ) – سبحان حاجیلی دوجی ( فرهنگی ، کارمنداداره آموزش وپرورش گنبد ) .


*نام بگ دردی سوداگر ( فعال سیاسی – اجتماعی ، کارشناس ارشد علوم سیاسی ، داوربین المللی کشتی آلیش ) و عبدی باشقره ( معاون بانک رفاه استان ) و یغمور قلی‌زاده ( نماینده اسبق ) نیز در برخی محافل شنیده می شود./آیغیت

ارسال نظر

آخرین اخبار