یکی از مقوله‌های حقوق بشری غربی‌ها که برای آن سرمایه گزارش فراوانی می‌کنند حمایت از همجنس بازان است و این رویه تا جایی ادامه داشته است که برخی از دولت مردانشان را از بین همجنس بازان انتخاب کرده‌اند تا مشروعیت بیشتری به این مقوله حیوانی ببخشند.

نمایندگی سلطنت طلبان برای اپوزیسیون در رژه همجنس بازان

یکی از مقوله‌های حقوق بشری غربی‌ها که برای آن سرمایه گزارش فراوانی می‌کنند حمایت از همجنس بازان است و این رویه تا جایی ادامه داشته است که برخی از دولت مردانشان را از بین همجنس بازان انتخاب کرده‌اند تا مشروعیت بیشتری به این مقوله حیوانی ببخشند.

سلطنت طلبان در رژه همجنس بازان

در موضوع ایران نیز احمد شهید پیگیری‌های فراوانی را برای برگزاری جلسات با افراد ایرانی که خارج از کشور به این مسئله شنیع اعمال رویه می‌کنند صورت داده است.

نکته جالب توجه این است که در رژه اخیر همجنس بازان در ترکیه جریان سلطنت طلب با اعلام حضور در بین همجنس بازارن نماینده اپوزیسیون در این امر را به خود اختصاص داد. از طرفی در هر محفلی که نیاز به نمایش چهره ایرانیان به عنوان انسان‌های بی دین و حامی اعمال همچون همجنس­بازی باشد، گروه‌های به ظاهر ملی­گرا سلطنت طلب حاضر هستند و انجام وظیفه می‌کنند.

ارسال نظر

آخرین اخبار