دکتر سعید جلیلی:

ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻨﺶ‌ﺯﺍﯾﯽ ﺑﺸﻮﯾﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻌﺎﺭ ﺗﻬﺪﯾﺪ‌ﺯﺩﺍﯾﯽ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﺶ‌ﺯﺩﺍﯾﯽ. ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﮔﺬﺍﺭﻡ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺎﻻ‌ ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﭼﻪ ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﺗﻨﺶ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻨﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ دشمن اﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﺪ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺗﻨﺶ ﻓﺮﺍﺭﯼ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎً ﻫﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻫﺮﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﯿﺎﻭﺭﺩ.

نتیجه "تنش‌ زدایی" پر رو شدن کشوری مثل عربستان است؛ باید "تهدید زدایی" کرد
به گزارش گلستان 24، سعید جلیلی  عضو شورای راهبردی روابط خارجی کشورمان یک سال قبل در مهرماه 94 و در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به فاجعه منا نکته مهمی را پیرامون «تنش زدایی» و «تهدید زدایی» در سیاست خارجی مطرح کرده بود که نظر به اهمیت آن،  این بخش از سخنرانی وی بازخوانی می شود: 
 
« آنچه مهم است این است که دشمن باید در سایر عرصه‌ها هم ناامید بشود. یعنی او باید بداند فقط در گزینه نظامی نیست که نمی‌تواند کاری کند. در گزینه سیاسی و اقتصادی هم باید چشم طمع او کور شود والا باید هر لحظه منتظر حادثه باشیم.
 
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺤﺜ‌ﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﻨﺶ‌ﺯﺩﺍﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟ ﺍﮔﺮ ﻣﺎ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻣﯽ‌ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺗﻨﺶ ﺯﺩﺍﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﺩﺷﻤﻦ ﻣﯽ‌ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻨﺶ ﺑﺮﺍﯼ ایران ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﺩﺍﺭﺩ و همین ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﻫﺮﻡ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺷﻤﻦ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ. ﻣﯽ‌ﮔﻮﯾﺪ ﭼﻮﻥ ﺗﻨﺶ ﺑﺮﺍﯼ ایران ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ، ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﺗﻨﺶ بیشتری ﺑﺸﻮﺩ پس جمهوری اسلامی ﻫﻢ ﻋﻘﺐ نشینی بیشتری می‌کند! ﺷﺎﯾﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﻩ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻨﺶ‌ﺯﺩﺍﯾﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﻭ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﺁﺩﻡ ﺑﯽ‌ﻣﻨﻄﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ‌ﺍﺵ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺟﻨﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺍﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ‌ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺍﺳﺖ ﭼﻮﻥ ﻣﻨﻄﻖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﺶ‌ﺯﺍﯾﯽ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ.
 
ﯾﻌﻨﯽ ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻨﺶ‌ﺯﺍﯾﯽ ﺑﺸﻮﯾﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻌﺎﺭ ﺗﻬﺪﯾﺪ‌ﺯﺩﺍﯾﯽ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﺶ‌ﺯﺩﺍﯾﯽ. ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﮔﺬﺍﺭﻡ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺎﻻ‌ ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﭼﻪ ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﺗﻨﺶ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻨﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ دشمن اﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﺪ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺗﻨﺶ ﻓﺮﺍﺭﯼ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎً ﻫﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻫﺮﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﯿﺎﻭﺭﺩ. پس ﺍﮔﺮ ﺷﻌﺎﺭﻣﺎﻥ ﺗﻨﺶ ﺯﺩﺍﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪﻣﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻫﻢ ﺩﭼﺎﺭ ﺗﻨﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺩﺷﻤﻦ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺷﺪ.
 
ﻫﻤﻪ ﺩﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺗﻠﺦ ﻣﻨﺎ، ﮐﺸﻮﺭﯼ ﻣﺜﻞ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﭼﻘﺪﺭ ﭘﺮﺭﻭ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﯽ‌ﮐﺸﺪ ﺑﻌﺪ ﻣﯽ‌ﮔﻮﯾﺪ ﻣﻌﺬﺭﺕ‌ﺧﻮﺍﻫﯽ هم ﻧﻤﯽ‌ﮐﻨﻢ! ﺟﻨﺎﺯﻩ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﯽ‌ﺩﻫﻢ! ﺍﯾﻦ ﺟﺎ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪﺯﺩﺍﯾﯽ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﺶ ﺯﺩﺍﯾﯽ. ﯾﻌﻨﯽ ﺍﮔﺮ ﻻ‌ﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺭﺍ ﺩﻓﻊ ﮐﻨﯿﻢ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﺍﺯ ﺗﻨﺶ ﻫﻢ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺟﻠﻮﯼ ﺁﻥ ﻣﯽ‌ﺍﯾﺴﺘﯿﻢ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻤﯽ‌ﺩﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻫﺮ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ‌ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﮑﻨﺪ.»

منبع: رجانیوز

ارسال نظر

آخرین اخبار